C语言从入门到精通(鹏哥带你C语言从入门到精通,谭浩强C语言教程C语言程序设计C语言修仙C语言考研计算机二级专升本C语言期末突软考二级C语言考研C语言C语言)_哔哩哔哩_bilibili

比特鹏哥,C语言入门教程首选,有作业和练习,对初学者来说帮助非常大

《郝斌C语言自学教程》_哔哩哔哩_bilibili

郝斌老师的C语言教程,郝老师上课风趣幽默,是不是讲个笑话活跃课堂气氛看得出来他是真的喜欢编程,不过就是没练习

【唐老狮】Unity系列之C#四部曲—C#入门_哔哩哔哩_bilibili

唐老师是我接触过做视频最认真最完善的,视频质量也是我见过的最高的,每节课后都有练习,还有习题讲解,不过是C#的haha

更多推荐

第一次写博客,给大家推荐几个C语言视频教程